Search

WWRPB Sbarduno Newid o'r tu Mewn

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Er mwyn sicrhau Cymru Iachach, mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru (WWRPB) yn chwarae rhan hanfodol wrth oruchwylio a llywodraethu partneriaeth o sefydliadau yn y rhanbarth sy’n gweithio i wella sut y caiff gwasanaethau iechyd a gofal eu darparu, gan sicrhau bod y cymorth cywir ar gael ar yr adeg gywir i helpu pobl yng Ngorllewin Cymru i wella a chynnal eu hiechyd a’u llesiant.

Pwy Ydym Ni A Beth Yw Ein Gwaith Ni

Amdanom Ni

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru (WWRPB) yn cynnwys cynrychiolwyr o Gyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Ceredigion, Cyngor Sir Penfro a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, cynrychiolwyr defnyddwyr gwasanaeth annibynnol a’r trydydd sector a gofalwyr di-dâl. Ein nod yw sicrhau bod gan bobl y cymorth cywir ar yr adeg gywir i wella eu canlyniadau iechyd a lles.

Mae gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru lawer o flaenoriaethau pwysig. Fodd bynnag, mae’r canlynol yn cael eu hamlygu fel meysydd ffocws penodol i ni.

Arloesi

Gan weithio gyda phartneriaid o sefydliadau yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector, rydym yn hwyluso'r prosesau a'r perthnasoedd sydd eu hangen i ddatblygu arfer arloesol, i gydnabod, gwerthuso a hyrwyddo llwyddiant ac mewn partneriaeth â Hwb RIC.

Integreiddio

Rydym yn hyrwyddo integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol drwy ddatblygu cynlluniau gofal integredig, strategaethau comisiynu ar y cyd, a llwybrau gofal ar y cyd.

Cynnwys

Rydym yn trawsnewid gwasanaethau sy’n darparu gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, drwy gynnwys unigolion a’u grymuso i wneud penderfyniadau gwybodus am eu gofal a hyrwyddo eu rhan yn y gwaith o gynllunio a darparu gwasanaethau.

EICH PROFIADAU

RHANNU STRAEON A DYSGU

Rhan allweddol o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yw sicrhau y gofynnir i bobl beth sy’n bwysig iddyn nhw. Yma rydym yn rhannu enghreifftiau a straeon bywyd go iawn o sut mae ein dinasyddion yn elwa ar y gwasanaethau a ddarparwyd.

Mae Eich Llais Yn Bwysig

Cymryd Rhan

Mae dyfodol iechyd a gofal cymdeithasol o fudd i bawb; mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru yn lle i bawb fynegi eu llais.

Rydym yn annog cyfranogiad ac ymgysylltiad gweithredol unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, yn ogystal â’u teuluoedd a’u gofalwyr, ym mhroses gwneud penderfyniadau Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru. Maent yn helpu i lywio a siapio’r gwaith o gynllunio a darparu gwasanaethau.

Pwy Sy'n Gallu
Cymryd Rhan?

Gall pawb gymryd rhan! Boed yn ddefnyddwyr gwasanaeth, teuluoedd, neu roddwyr gofal, mae eich llais yn bwysig wrth lunio dyfodol iechyd a gofal cymdeithasol.

Pam Y Dylwn I
Cymryd Rhan?

Er mwyn llunio a gwella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae eich llais yn bwysig! Ymunwch â ni heddiw, rhowch eich barn a gwnewch wahaniaeth.

Sut I
Cymryd Rhan?

Cliciwch ar y ddolen isod i gael gwybod mwy am sut y gallwch chi gymryd rhan a rhannu eich barn gyda ni. Gyda'n gilydd, gallwn lunio dyfodol gwell.

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru

Newyddion a Digwyddiadau

Cynllun Ardal

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru yn tynnu partneriaid ynghyd o lywodraeth leol, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, y trydydd sector a’r sector annibynnol, gyda defnyddwyr

Darllenwch ragor »

Adroddiad Blynyddol

Mae’n bleser gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru rannu ein Hadroddiad Blynyddol ar gyfer 2022-23, gan dynnu sylw at rywfaint o’r gwaith a gyflawnwyd yn

Darllenwch ragor »

Strategaeth Gyfalaf

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru, ochr yn ochr â’i sefydliadau partner wedi llunio Strategaeth Gyfalaf Ranbarthol, sydd â’r nod o gyflwyno trosolwg 10 mlynedd

Darllenwch ragor »

Dolenni Defnyddiol A Chysylltiadau

Cysylltu â Ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu i gael rhagor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Dewch o hyd i ddolenni a chysylltiadau defnyddiol ar gyfer gwasanaethau lleol yng Ngorllewin Cymru. P’un a ydych chi’n chwilio am gefnogaeth benodol neu’n chwilio am ragor o wybodaeth, gall yr adnoddau hyn ddarparu cymorth gwerthfawr.