Search

WWRPB Ysgogi Newid

Cymryd Rhan

Rydym yn annog cyfranogiad ac ymgysylltiad gweithredol unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, yn ogystal â’u teuluoedd a’u gofalwyr, ym mhroses gwneud penderfyniadau Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru. Maent yn helpu i lywio a siapio’r gwaith o gynllunio a darparu gwasanaethau.

Pwy Sy'n Gallu
Cymryd Rhan?

Gall pawb gymryd rhan! Boed yn ddefnyddwyr gwasanaeth, teuluoedd, neu roddwyr gofal, mae eich llais yn bwysig wrth lunio dyfodol iechyd a gofal cymdeithasol.

Pam Y Dylwn I
Cymryd Rhan?

Er mwyn llunio a gwella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae eich llais yn bwysig! Ymunwch â ni heddiw, rhowch eich barn a gwnewch wahaniaeth.

Sut I
Cymryd Rhan?

Dewch i gymryd rhan a rhannwch eich barn gyda ni trwy'r ffurflen gyswllt syml isod. Gyda'n gilydd, gallwn lunio dyfodol gwell.

Creu Newid Ystwyth

Dweud Eich Dweud

Rydym yn gweithio gyda’n gilydd i drawsnewid ac integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i bobl yng Ngorllewin Cymru. Gallwch roi persbectif gwerthfawr i anghenion pobl Gorllewin Cymru a helpu i sicrhau bod y penderfyniadau sy’n cael eu gwneud yn cael eu llywio gan y bobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau a ddarperir.

Fe’ch gwahoddir i hyd at 10 cyfarfod y flwyddyn, mae popeth yn iawn os na allwch ddod i bob un ohonynt. Rydym hefyd yn cydnabod y gall eich cyfrifoldebau gofalu neu gyflyrau iechyd wneud bywyd yn anrhagweladwy ac felly rydym yn deall y gallai hyn effeithio ar eich gallu i fynychu pob cyfarfod, felly efallai yr hoffech rannu presenoldeb gyda rhywun sydd â phrofiadau tebyg.

Byddwn yn anfon dogfennau atoch i’w darllen ac yn eich helpu i baratoi ar gyfer cyfarfodydd, gallai hyn gymryd hyd at 4 awr y mis.

Gallwch gyflwyno adroddiadau uniongyrchol i’r bwrdd am yr heriau a’r llwyddiannau o ran defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth. Gall y wybodaeth hon helpu’r bwrdd i wneud penderfyniadau gwell am sut i wella’r system.

Gallwch ddwyn y bwrdd i gyfrif am ei benderfyniadau. Gallwch ofyn cwestiynau am waith y bwrdd, a gallwch herio’r bwrdd os ydych yn teimlo nad yw’n diwallu anghenion y bobl y mae’n eu gwasanaethu.

Gallwch helpu i hybu ymgysylltiad y cyhoedd â’r system gofal a chymorth. Gallwch annog pobl i ddefnyddio gwasanaethau gofal a chymorth, a gallwch helpu i godi ymwybyddiaeth o heriau a llwyddiannau’r system.

Gwrando ar yr hyn sydd gan ein cynrychiolwyr presennol ac o'r gorffennol i'w dweud

Llais Cynrychiolwyr

Nikeela Uprichard

Trydydd Sector

Beth fyddech chi’n ei wneud fel cynrychiolydd o’r trydydd sector? Fel aelod o drydydd sector y bwrdd, byddech yn helpu i sicrhau bod y gwaith

Darllenwch fwy »
wp9opc08U3Ls

Alan a James

Mae Alan a James yn ddau gynrychiolydd dinasyddion sydd wedi bod ar Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru ers amser hir. Mae eu profiad a’u dealltwriaeth

Darllenwch fwy »
wp9opc08U3Ls

I Ddod Cyn Hir

Cadwch lygad am straeon mwy ysbrydoledig gan ein cynrychiolwyr dinasyddion ymroddedig ar Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru. Byddwn yn eich cyflwyno i unigolion sydd wedi

Darllenwch fwy »
wp9opc08U3Ls

I Ddod Cyn Hir

Mae diweddariadau cyffrous ar y gweill wrth i ni gyflwyno aelodau diweddaraf ein tîm cynrychiolwyr dinasyddion ar Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru. Mae’r unigolion hyn

Darllenwch fwy »

Get involved today

Cysylltu â Ni

Mae eich llais yn bwysig wrth lunio a gwella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Dewch i wneud gwahaniaeth trwy rannu eich barn a phrofiadau i lunio a gwella iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngorllewin Cymru. Llenwch ein ffurflen gyswllt syml i gael cyfrannu at ysgogi newid.

Sylwer: Nid yw Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru yn darparu gwasanaethau cyhoeddus yn uniongyrchol. Fodd bynnag, gallwch ddod o hyd i ddolenni defnyddiol ar ein tudalen ‘cysylltu â ni’ i gysylltu â phartneriaid/darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngorllewin Cymru.

Ymunwch â ni nawr, rhannwch eich llais, a helpwch ni i greu newid ystyrlon!