Search

WWRPB Ysgogi Newid

Yr Hyn Yr Ydym Yn Ei Wneud

Mae Tîm Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru (WWRPBT) yn cefnogi’r WWRPB, gan ddarparu cefnogaeth strategol ar gyfer sicrhau newid, cydgysylltu datblygiad y rhaglen ranbarthol, cysylltu â Llywodraeth Cymru a phartneriaid rhanbarthol ac ymgysylltu â phobl sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae’r tîm yn monitro, yn adrodd ac yn gwerthuso canlyniadau’r rhaglen, gan rannu arfer gorau a gwersi a ddysgwyd gyda phartneriaid, Llywodraeth Cymru a Hwb Cydlynu Arloesi Rhanbarthol Gorllewin Cymru.

Ysgogi Trawsnewid Drwy

#1 Arloesi

I gadw lan â’r datblygiadau meddygol a thechnolegol, lleihau’r galw ar wasanaethau ac ymateb i anghenion y boblogaeth ranbarthol, arloesi yw’r allwedd i drawsnewid gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Yng ngolwg Llywodraeth Cymru, mae Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol yn fecanwaith effeithiol i oruchwylio’r defnydd o gyllid rhanbarthol sy’n sbarduno arloesi a thrawsnewid gwasanaethau.

Gan weithio gyda phartneriaid o sefydliadau yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector, mae tîm y bwrdd partneriaeth yn hwyluso’r prosesau a’r perthnasoedd sydd eu hangen i ddatblygu arfer arloesol, i gydnabod, gwerthuso a hyrwyddo llwyddiant ac mewn partneriaeth â’r Hwb Cydlynu Arloesi Rhanbarthol, i rannu’r hyn a ddysgwyd o arfer effeithiol a’i gyflwyno ar draws y rhanbarth.

Gwasanaethau Gwell Drwy

#2 Integreiddio

Yn aml, mae gan bobl sy’n cael cymorth iechyd a gofal cymdeithasol anghenion lluosog, sy’n golygu bod angen eu hatgyfeirio at ystod o wasanaethau. Mae oedi o ran cael mynediad at wasanaethau ar yr adeg iawn oherwydd bod atgyfeiriadau lluosog yn cymryd llawer o amser ac yn rhwystredig i’r rhai y mae’r oedi’n effeithio arnynt, defnydd aneffeithlon o adnoddau ar gyfer y rhai sy’n darparu gwasanaethau a gall gael effaith andwyol wrth i amodau waethygu, tra bo angen a chostau’n cynyddu.

Un o atebion Llywodraeth Cymru i wella integreiddio gwasanaethau yw gweithredu Modelau Gofal Cenedlaethol, sydd wedi’u cynllunio i sicrhau bod gwasanaethau’n seiliedig ar anghenion person. Mae tîm y bwrdd partneriaeth yn hwyluso datblygiad modelau gofal rhanbarthol, byrddau a grwpiau ar draws y rhanbarth sy’n cefnogi datblygiad gwasanaethau integredig i Blant a Phobl Ifanc; Dementia; Anableddau Dysgu; Gwasanaethau Cymunedol Ataliol; Gofalwyr Di-dâl; Gofal Brys ac Argyfwng; Datblygu’r Gweithlu a Buddsoddiad Cyfalaf i gefnogi datblygiad Hybiau Cymunedol Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig.

Llywio Gofal Iechyd Drwy

#3 Cynnwys

I sicrhau bod gwasanaethau’n ymateb i’r hyn sy’n bwysig i bobl, mae’n hanfodol eu bod yn rhan o’r gwaith o’u datblygu neu ail-ddylunio. Fel rhanbarth, mae prosesau i ymgysylltu a chyfathrebu’n effeithiol â phobl yn cael eu hadolygu’n gyson mewn ymateb i amgylchiadau. Yn ystod y pandemig, roedd llawer o weithgareddau ymgysylltu a chyfathrebu yn dibynnu bron yn gyfan gwbl ar dechnoleg a gwasanaethau rhithwir.

Mae tîm y bwrdd partneriaeth yn datblygu strategaeth ymgysylltu a chyfathrebu ddiwygiedig i’w rhoi ar waith yn fuan. Bydd hyn yn cynnwys: mwy o ymgysylltu wyneb yn wyneb â phobl sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i gasglu a rhannu eu barn a’u straeon trwy amrywiaeth o gyfryngau, gan gynnwys dyddiaduron fideo a chyfryngau cymdeithasol; calendr digwyddiadau wedi’i adnewyddu i dynnu sylw pobl at ddigwyddiadau allweddol neu gael mynediad at wybodaeth a dysgu a phrosesau wedi’u diweddaru ar gyfer recriwtio pobl sydd â phrofiad byw o ddefnyddio gwasanaethau eu hunain neu ofalu am y rhai sy’n gwneud hynny, i fod yn gynrychiolwyr ar Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru.